منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش علوم سیاسی

الف) مبانی علم سیاست (ضریب2)

1ـ بنیادهای علم سیاست     دکتر عالم

2- اصول علم سیاست    موریس دوورژه

3- آموزش دانش سیاسی   حسین بشیریه

4-  مبانی سیاست( دوجلدی)    دکتر ابوالحمد

ب) اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) (ضریب 1)

1- تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب    دکتر طاهری

2- اندیشه سیاسی در اسلام و ایران   دکتر قادری

3- قدرت دانش و مشروعیت در اسلام   دکتر داوود فیرحی

4- تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم (دوجلدی)    دکتر حسین بشیریه

5- نظام سیاسی و دولت در اسلام     داوود فیرحی

6- اندیشه سیاسی در اسلام معاصر     دکتر عنایت

پ) تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (از مشروطه تا کنون) (ضریب 1)

1- ایران بین دو انقلاب     یرواند آبراهامیان

2- مقدمه ای بر انقلاب اسلامی   صادق زیباکلام

3- تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران     دکتر ازغندی

4-  تاریخ سیاسی معاصر ایران   دکتر جلال الدین مدنی

5- مقاومت شکننده            جان فوران

6- اسلام سیاسی معاصر در ایران        محمد علی حسین زاده

7- اقتصاد سیاسی ایران  دکتر همایون کاتوزیان

ت)جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1)

1- عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران      دکتر سریع القلم

2- مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم     دکتر ساعی

3- نظریه های امپریالیسم              دکتر ساعی

4- درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی - سیاسی جهان سوم    دکتر سریع القلم

5- نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی  دکتر ساعی

6- توسعه، جهان سوم و نظام بین الملل  دکتر سریع القلم

7- مسائل جهان سوم- سیاست در جهان در حال توسعه   پیتر برنل و ویکی رندال   ترجمه احمد ساعی وسعید میر ترابی

ج) نظام های سیاسی تطبیقی (ضریب 1)

1- سیاستهای مقایسه ای        دکتر قوام

2- چالشهای توسعه سیاسی       دکتر قوام

3- توسعه سیاسی         احمد نقیب زاده

4- نظام های سیاسی تطبیقی  (جزوه درسی دانشگاه تهران)    دکتر مصفا

د) جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1)

1- جامعه شناسی سیاسی    دکتر بشیریه

2- جامعه شناسی سیاسی    موریس دوورژه  ترجمه ابولفضل قاضی

3- درآمدی برجامعه شناسی سیاسی      دکترنقیب زاده

ذ) زبان تخصصی (ضریب 1)

1- زبان تخصصی انگلیسی برای دانشجویان علوم سیاسی (دوجلدی)   دکتر داوری پناه

2- International Relation Dictionary        Plano

3- Dictionary of Politics

 

 

+ نوشته شده توسط صدیق پیغامی در و ساعت 9:33 |